คอร์สอบรม พระสงฆ์ปฏิบัติธรรม ตลอดพรรษา 15 กค.- 13 ต.ค.62

15 ก.ค. 2562  -  31 ก.ค. 2562

คอร์สอบรม พระสงฆ์ปฏิบัติธรรม ตลอดพรรษา 15 กค-13 ตค.62

 

โครงการบวชพระเข้าพรรษา เป็นโครงการที่เน้นการศึกษา แก่นธรรมของพระพุทธศาสนา มีการอบรมวิปัสสนากรรมฐานตลอด 3 เดือน โดยเน้นเรื่องข้อวัตรปฏิบัต ิ ทั้งยังมีครูบาอาจารย์ที่มี ความเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ มีเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาซึ่งมีความเป็นกันเอง มีความสัปปายะในทุกด้านที่เ อื้อต่อการปฏิบัติสมณธรรม ผู้ที่ได้มาบวชถือเป็นโอกาสดีของชีวิต เพราะจะได้เรียนรู้หลักธรรม คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เจริญวิปัสสนากร รมฐานตลอดพรรษา ผู้ที่เคยบวชแต่ละรุ่นและออกไปก็มักแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกัน โดยหลายคนได้มีชีวิตเปลี่ยน ไปในทางที่ดีขึ้น หรือบางคนมาที่นี่แรก ๆ อาจยั งไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  แต่พอเขาได้เข้ามาสัมผัสแล้ วก็เกิดความศรัทธาในจริยาวัตรและข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ ของเพื่อน พระพี่เลี้ยง และครูบาอาจารย์ ทำให้มีศรัทธามั่นคงขึ้น เมื่อลาสิกขาออกไปก็ได้นำหล ักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การปฏิบัติภาวนาจะทำให้เราพบว่า แท้จริงแล้ว ความสุขอยู่ที่ใจของเราเอง สิ่งต่าง ๆ ภายนอกเป็นแค่ของชั่วครู่ชั ่วยาม อาตมาคิดว่าโครงการนี้จะเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้เข้าถึงชีวิตที่มีความสุข การที่เรามีโอกาสได้บวชในพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เจริญสติปัฏฐานสี่ เจริญอริยมรรคมีองค์แปดนั้น จะเป็นหนทางสายเดียวที่จะทำให้เราได้พ้นสภาพแห่งกองทุกข์ และพบกับความสงบสุขที่แท้จริงคือพระนิพพาน จึงอยากเชิญชวนกุลบุตรทุกท่านเข้ามาศึกษาและปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่า เดินตามรอยบาทพระศาสดาในโคร งการนี้

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร
พระผู้ช่วยสอนประจำโครงการบ วชพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมจำพรรษ า
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)

........................................

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com