Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

  รวมธรรมะ-โดย หลวงปู่ดุลย์ อตุโล (ชุด ๑) (12717 อ่าน)

9 มิ.ย. 2562 16:16มีอยู่ครั้งหนึ่ง ท่ามกลางพระเถระฝ่ายวิปัสสนา สนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติกับหลวงปู่

ถึงปรกติจิตที่อยู่เหนือความทุกข์ โดยลักษณาการอย่างไร

หลวงปู่ว่า...

ธรรมะครูบาอาจารย์ หลวงปู่ดูลย์

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

9 มิ.ย. 2562 16:18 #1รวมธรรมะ-โดย หลวงปู่ดุลย์ อตุโล (ชุดที่ ๑)

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

9 มิ.ย. 2562 16:20 #2ผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ทำสมาธิภาวนา เมื่อปรากฎผลออกมาในแบบต่างๆ ย่อมเกิดความสงสัยขึ้นเป็นธรรมดา

เช่น เห็นนิมิตในรูปแบบที่ไม่ตรงกันบ้าง ปรากฎในอวัยวะของตนเองบ้าง ส่วนมากมากราบเรียนหลวงปู่เพื่อให้ช่วยแก้ไข หรือแนะอุบายปฏิบัติต่อไปอีก

มีจำนวนมากที่ถามว่า ภาวนาแล้วก็เห็น นรก สรรรค์ วิมาน เทวดา หรือไม่ก็เป็นองค์พระพุทธรูปปรากฎอยู่ในตัวเรา

สิ่งที่เห็นเหล่านี้เป็นจริงหรือ ฯ

หลวงปู่บอกว่า "ที่เห็นนั้น เขาเห็นจริง แต่สิ่งที่ถูกเห็น ไม่จริง"
...............................
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

9 มิ.ย. 2562 16:24 #3
สุภาพสตรีวัยเลยกลางคนผู้หนึ่ง เข้านมัสการหลวงปู่ พรรณาถึงฐานะของตนว่าอยู่ในฐานะที่ดี ไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลย

มาเสียใจกับลูกชายที่สอนไม่ได้ ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดี ตกอยู่ภายใต้อำนาจอบายมุขทุกอย่าง

ทำลายทรัพย์สมบัติและจิตใจของพ่อแม่จนเหลือที่จะทนได้ ขอความกรุณาหลวงปู่ให้ช่วยแนะอุบายบรรเทาทุกข์

และแก้ไขให้ลูกชายพ้นจากอบายมุขนั้นด้วย ฯ

หลวงปู่ก็แนะนำสั่งสอนไปตามเรื่องนั้นๆ ตลอดถึงแนะอุบายทำใจให้สงบ รู้จักปล่อยวางให้เป็น

เมื่อสุภาพสตรีนั้นกลับไปแล้ว หลวงปู่ปรารภธรรมะให้ฟังว่า

"คนเราสมัยนี้ เขาเป็นทุกข์เพราะความคิด."
...........................

หลวงปู่ดูลย์ หลวงปู่ฝากไว้

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

9 มิ.ย. 2562 16:27 #4หลวงปู่ฝากไว้

ปี 2522 หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมอาจารย์สมชาย ที่วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโส

รูปหนึ่งจากกรุงเทพฯ คือพระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะภาคทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้ว

เพราะมีอายุอ่อนกว่าหลวงปู่เพียงปีเดียว ฯ

เมื่อท่านทราบว่าหลวงปู่เป็นพระฝ่ายกัมมัฏฐานอยู่แล้ว ท่านจึงสนใจและศึกษาถามถึงผลของการปฏิบัติ

ทำนองสนทนาธรรมกันเป็นเวลานาน และกล่าวถึงภาระ

ของท่านว่า มัวแต่ศึกษาและบริหารงานการคณะสงฆ์มาตลอดวัยชรา แล้วก็สนทนาข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่อยู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่า...

ท่านยังมีโกรธอยู่ไหม ?

หลวงปู่ตอบเร็วว่า

"มี แต่ไม่เอา"

......................

หลวงปู่ดูลย์

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

9 มิ.ย. 2562 16:32 #5มีผู้เรียนถามหลวงปู่ เรื่องการละกิเลส

"หลวงปู่ครับทําอย่างไรจึงจะตัดความโกรธให้ขาดได้"

หลวงปู่ตอบว่า

"ไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอก มีแต่รู้ทัน...

เมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเอง"

#หลวงปู่ฝากไว้

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

9 มิ.ย. 2562 16:33 #6

ปรารภธรรมะเรื่อง #อริยสัจสี่
#หลวงปู่ฝากไว้

พระเถระฝ่ายกัมมัฏฐานเข้าถวายสักการะหลวงปู่ในวันเข้าพรรษาปี 2499

หลังฟังโอวาทและข้อธรรมะอันลึกซึ้งข้ออื่นๆ แล้วหลวงปู่สรุปใจความอริยสัจสี่ให้ฟังว่า

✔️จิตที่ส่งออกนอก

เป็นสมุทัย

✔️ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอ

เป็นทุกข์

✔️จิตเห็นจิต

เป็นมรรค

✔️ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต

เป็นนิโรธ

#หลวงปู่ดูลย์

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

9 มิ.ย. 2562 16:35 #7✔️คราวหนึ่ง หลวงปู่กล่าวปรารภธรรมะให้ฟังว่า เราเคยตั้งสัจจะจะอ่านพระไตรปิฎกจนจบ ในพรรษาที่ ๒๔๙๕

เพื่อสำรวจดูว่าจุดจบของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงไหน

ที่สุดแห่งสัจจธรรม หรือที่สุดของทุกข์นั้น อยู่ตรงไหน

พระพุทธเจ้าทรงกล่าวสรุปไว้ว่าอย่างไร ครั้นอ่านไป ตริตรองไปกระทั่งถึงจบ

ก็ไม่เห็นตรงไหนที่มีสัมผัสอันลึกซึ้งถึงจิตของเราให้ตัดสินใจได้ว่า

นี่คือที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ ที่สุดแห่งมรรคผล หรือที่เรียกว่านิพพาน ฯ

✔️มีอยู่ตอนหนึ่ง คือ ครั้งนั้นพระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆ

พระพุทธเจ้าตรัสเชิงสนทนาธรรมว่า สารีบุตร สีผิวของเธอผ่องใสยิ่งนัก วรรณะของเธอหมดจดผุดผ่องยิ่งนัก

อะไรเป็นวิหารธรรมของเธอ พระสารีบุตรกราบทูลว่า "ความว่างเปล่าเป็นวิหารธรรมของข้าพระองค์" (สุญฺญตา) ฯ

ก็เห็นมีเพียงแค่นี้แหละ ที่มาสัมผัสจิตของเรา

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

9 มิ.ย. 2562 16:37 #8หลวงปู่ฝากไว้

✔️ดิฉันมีภาระมาก ไม่มีเวลาจะนั่งภาวนา

งานราชการ เดี๋ยวนี้รัดตัวมากเหลือเกิน

มีเวลาที่ไหนมาภาวนาได้คะ

หลวงปู่จึงต้องอธิบายให้ฟังว่า

"ถ้ามีเวลาสำหรับหายใจ ก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนา"

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

9 มิ.ย. 2562 16:40 #9หลวงปู่ฝากไว้

มีอยุ่กลุ่มหนึ่งประมาณสีห้าคน เข้าไปกราบหลวงปู่

แนะนำวิธีปฏิบัติง่ายๆ เพื่อแก้ไขความทุกข์ความกลุ้มใจ

ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ ว่าควรปฏิบัติอย่างไร

จึงได้ผลเร็วที่สุด

หลวงปู่บอกว่า

"อย่าส่งจิตออกนอก"

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

9 มิ.ย. 2562 16:41 #10✔️ในทางปฏิบัติที่ว่า ปฏิบัติจิต ปฏิบัติใจ

โดยให้ใจอยู่กับใจนี้ก็คือ ให้มีสติกำกับใจนี้ให้เป็น

สติถาวร ไม่ใช่เป็นสติคล้ายๆ หลอดไฟที่จวนจะขาด

เดี๋ยวก็สว่างวาบ เดี๋ยวก็ดับ เดี๋ยวก็สว่าง

✔️แต่ให้มันสว่างติดต่อกันไปตลอดเวลา เมื่อสติมัน

ติดต่อกันไปอย่างนี้แล้ว ใจมันก็มีสติควบคุมอยู่

ตลอดเวลา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า"อยู่กับตัวรู้ตลอดเวลา"

ตัวรู้ก็คือ "สติ"นั่นเอง หรือจะเรียกว่า"พุทโธ"

ก็ได้ พุทโธที่ว่า ร้ ตื่น เบิกบานก็คือตัวสตินั่นแหละ

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

9 มิ.ย. 2562 16:44 #11หลวงปู่ฝากไว้

♥️นั่งวิปัสสนาจิตสงบแล้ว เห็นองค์พระพุทธรูปในหัวใจของเขา บางคนว่า ได้เห็นสวรรค์เห็นวิมานของตนเองบ้าง

บางคนว่าเห็นพระจุฬามณีเจดีย์สถานบ้าง พร้อมทั้งภูมิใจว่าเขาวาสนาดี ทำวิปัสสนาได้สำเร็จ

หลวงปู่อธิบายว่า

✔️"สิ่งที่ปรากฎเห็นทั้งหมดนั้น

ยังเป็นของภายนอกทั้งสิ้นจะนำเอามาเป็นสาระที่พึ่งอะไร

ยังไม่ได้หรอก"

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

9 มิ.ย. 2562 16:46 #12♥️จิตที่พ้นจากอารมณ์

ขาดจากการปรุงแต่งแล้ว

ทุกข์ก็อาศัยอยู่ไม่ได้

..................

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com